Điều khoản sử dụng

Thỏa thuận sử dụng và bảo mật này (sau đây gọi là “Thỏa thuận”) được lập ra bởi và giữa bạn (“bạn”) và Tìm Ảnh Đẹp (“chúng tôi”) về việc sử dụng bất kỳ hay tất cả các loại dịch vụ (“Dịch vụ”) của Timanhdep.com của bạn. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những điều khoản và điều kiện này.

Dịch vụ được thiết kế để giúp bạn tiếp cận thông tin, nội dung trên website Timanhdep.com

Thuật ngữ “bạn” để chỉ tất cả các cá nhân và/hoặc các tổ chức truy cập vào Timanhdep.com vì bất kỳ lý do nào.

Thỏa thuận sử dụng

1. Quyền gắn với Dịch vụ.

Tìm Ảnh Đẹp sở hữu và duy trì mọi quyền lợi đối với Dịch vụ của mình nhưng Tìm Ảnh Đẹp không tuyên bố là mình có quyền sở hữu trí tuệ đối với các bài viết tại các website Timanhdep.com. Các quyền sở hữu trí tuệ này thuộc về các tác giả (người viết bài).

Tìm Ảnh Đẹp cũng không chịu trách nhiệm về các thông tin, và nội dung của những bài viết của các tác giả. Bạn là người chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc sử dụng, khai thác, cung cấp thông tin cá nhân, v.v…

2. Sử dụng và chấm dứt sử dụng Dịch vụ.

Bạn chỉ có thể sử dụng nội dung của Dịch vụ cho mục đích cá nhân của riêng bạn (cụ thể là không dùng cho mục đích thương mại) và không được sao chép, thay đổi, sửa đổi, tạo ra các tác phẩm phái sinh hoặc thể hiện một cách công khai bất kỳ nội dung nào của Dịch vụ. Chẳng hạn, bạn không được sử dụng Dịch vụ để bán một sản phẩm hay dịch vụ; hay sử dụng Dịch vụ để tăng số lượt truy cập tới trang web của bạn vì mục đích thương mại; hay sử dụng các kết quả từ Dịch vụ rồi định dạng lại và thể hiện công khai chúng, hay sử dụng các công cụ hoặc tài liệu khác để theo dõi hay sao chép bất kỳ nội dung nào từ Dịch vụ. Nếu bạn không chắc liệu dự định sử dụng Dịch vụ của bạn có được phép hay không, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tìm Ảnh Đẹp sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc gián đoạn, ngừng hoạt động, mất hoặc sai lệch dữ liệu từ những hành động tấn công của cá nhân hay tổ chức nào khác, cũng như về các sự cố kỹ thuật trong khi cung cấp Dịch vụ. Tìm Ảnh Đẹp cũng không chịu trách nhiệm về các tổn thất phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ sự tương tác giữa bạn với những người dùng khác.

Tìm Ảnh Đẹp có quyền đơn phương đình chỉ hoặc chấm dứt Dịch vụ hoặc sự truy cập của bạn tới Dịch vụ.